Komunální odpad

Poplatek za komunální odpad v roce 2024

Sazba místního poplatku pro poplatníka (fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců povolen na našem území trvalý nebo přechodný pobyt nebo fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) činí 750,- Kč

Osvobození od poplatku:

 • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,
 • nebo na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
 • úředně hlášena na ohlašovně úřadu městyse, Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí, přičemž její pobyt není znám, a která se ve Vranově nad Dyjí po dobu celého kalendářního roku nezdržuje.,
 • třetím a dalším dítětem žijící ve společné domácnosti se třemi a více dětmi do 18 let s tím, že je postupováno dle věku od nejmladšího k nejstaršímu, které v kalendářním roce, kdy poplatková povinnost vznikla, nenabylo 18 let..

V případě, že poplatník nenahlásí skutečnost opravňující k osvobození ve stanovené lhůtě 30 dnů, nárok na osvobození zaniká.

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný jednorázově bez vyměření a to nejpozději do 31. 08. 2024.

Úhrada:

 • bezhotovostně:
  • Komerční banka 1921741/0100
   IBAN: CZ43 0100 0000 0000 0192 1741 – platby ze zahraničí
  • Česká spořitelna 1582876399/0800
   IBAN: CZ05 0800 0000 0015 8287 6399 – platby ze zahraničí
  • Poštovní spořitelna 167302190/0300
   IBAN: CZ65 0300 0000 0001 6730 2190 - platby ze zahraničí
 • hotově na pokladně úřadu městyse Vranov nad Dyjí
 • složenkou

Variabilní symbol: 1345
Specifický symbol: číslo popisné nebo evidenční nemovitosti (domu, chaty, chalupy)
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno majitele nemovitosti

Dokumenty ke stažení