Poplatek za psa

Informace viz. závazná vyhláška: https://www.ouvranov.cz/upload/board/obecne-zavazna-vyhlaska-o-mistnim-poplatku-ze-psu120-2019-12-17.pdf

Dokument ke stažení: Ohlašovací povinnost a zánik poplatkové povinnosti [PDF, 309 kB]

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  Cena
za jednoho psa 300,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400,- Kč
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,- Kč
a druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 150,- Kč

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Splatnost poplatku je nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

Osvobození a úlevy

  • Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
  • Od poplatku se dále osvobozují:
    • držitelé psů převzatých z útulků pro ztracené nebo opuštěné psy po dobu držení tohoto psa (původ psa musí držitel prokázat).
    • Městys Vranov nad Dyjí nebo rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené městysem.
  • Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. (2) tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
  • V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Úhrada poplatku

Komerční banka: 1921741/0100
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 0192 1741 – platby ze zahraničí

Česká spořitelna: 1582876399/0800
IBAN: CZ05 0800 0000 0015 8287 6399 – platby ze zahraničí

Poštovní spořitelna: 167302190/0300
IBAN: CZ65 0300 0000 0001 6730 2190 – platby ze zahraničí

Hotově na pokladně úřadu městyse Vranov nad Dyjí.

Variabilní symbol: 1341
Specifický symbol: číslo popisné nebo evidenční domu
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno majitele nemovitosti.