náš městys

náš městys

menu

úvodní stránka
kontakty
historie
základní údaje
úřad městyse
zastupitelstvo
dokumenty
akce
místní knihovna
Vranovský zpravodaj
pro turisty
zdravotní středisko
jízdní řády
Vyhlídka zamilovaných
důležité odkazy
fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

Moderní úřad

sbor dobrovolných hasičů

SDH

sbor dobrovolných hasičů

 

sbor dobrovolných hasičů 

 

Hasiči hodnotili
Dne 10. Ledna jsme se sešli na výroční valné hromadě ZO SDH Vranova nad Dyjí abychom zhodnotli činnost ZO a činnost jednotky SDH Městyse Vranova nad Dyjí za rok 2008.
Tohoto jednání se zúčastnili starosta městyse pan Ing. Lubomír Vedra, zastupitelé p. Roman Watzinger, p. Jan Herold a p. Mgr. Stanislav Rychlý. Dále nás navštívil zastupující ředitel územního odboru Znojmo pan Ing. plk. Petr Mareš. 

V březnu jsme na požádání NP Podyjí provedli úklid části Felicina údolí a v říjnu sběr železného šrotu.

Měsíce duben a květen byly věnovány přípravám na okrskovou soutěž v požárním sportu, která se konala 17. 05. 2008 na Ptačím vrchu. Z tohoto kola naše družstvo postoupilo do kola obvodového, které se konalo dne 07. 06. 2008 v Korolupech. Z tohoto kola družstvo do okresního kola již nepostoupilo. 

Průběžně během roku byla prováděna údržba prostor, techniky, výstroje a výzbroje. V měsíci prosinci jsme uspořádali již desátý hasičský ples, letos poprvé za účasti dvou kapel.

Nedílnou součástí naší činnosti je práce v jednotce SDH městyse. Tuto práci zajišťuje dvanáct členů sdružení SDH.

V letošním roce vyjížděla jednotka celkem k 16 událostem. Nejvíce výjezdů bylo k požárům lesních a polních porostů včetně jednoho stohu a to celkem 8. Dále 3 požáry budov, 2 x odstraňování následků dopravních nehod, a po jednom výjezdu k požáru popelnice, odstraňování překážek z komunikací a k úniku provozních kapalin z motorového vozidla. Na počty výjezdů vede měsíc srpen – celkem 9, červenec – 3 a leden a březen po dvou výjezdech. Co se týče dnů v týdnu, sobota a neděle po čtyřech výjezdech a pondělí, úterý, čtvrtek a pátek po dvou.

V měsíci srpnu se pak jednotka zúčastnila taktického cvičení ve Znojmě. 

V současné době stojí naše SDH před každoročním problémem. Vozidlo CAS 32 Tatra je díky mrazivému počasí bez vody. Tuto situaci lze řešit jediným způsobem, a to zásadní přestavbou stávajících garáží tak, aby byla zajištěna celoroční zásahuschopnost jednotky. Toto téma bylo také hlavním předmětem diskuse. 
Na závěr mi dovolte abych poděkoval všem kteří je jakýmkoliv způsobem zasloužili o zdárný chod jednotky.

Josef Skůpa

Modlitba hasiče
Nechť kdekoli oheň plane,
já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů Pane,
dej mi síly dost.

V náručí vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku,
která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.

Když z vůle tvé pak stane se,
že sám při tom život ztratím,
požehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání,
jsem jiným lidem dal.

1939 – 1945
O činnosti dobrovolných hasičů za 2.světové války nejsou bohužel žádné zprávy. Můžeme ale s jistotou předpokládat, že všichni němečtí obyvatelé Vranova bouřlivě přivítali říjen 1938, kdy byl Vranov nad Dyjí připojen k tzv. 3. říši – fašistickému Německu. O tom svědčí třeba jen náznaky v publikaci „Frain, einst die Perle im Thayathal“ ( vydána 2002 v Eisenstadtu). 
Již 6.10.1938 navštívil Vranov n. Dyjí A.Hitler, který byl pozván zámeckým pánem na večeři a dostal od něj dokonce vzácný obraz. Přesto byl zámek dán pod německou správu a hrabě Stadnický byl v r.1939 internován. Válku prožil na jednom ze svých polských statků. Většina německých mužů postupně odešla do armády. 
Ve Vranově zůstala jen malá jednotka specielní ostrahy přehrady a vznikl ženský dobrovolnický hasičský oddíl. 
Vranov nad Dyjí se stal ryze německou obcí se všemi atributy národního socialismu. S vývojem válečných událostí začalo později německé profašistické opojení rychle vyprchávat a tak není divu, že těsně před osvobozením Vranova n. Dyjí část německých obyvatel uprchla. 
Ihned po 1.5.1945 se do Vranova začali vracet někteří z původních českých obyvatel. S dalšími novými osídlenci z vnitrozemí ale často přicházeli tzv.“zlatokopové“ a jim podobní. Zbývající německé obyvatelstvo (v podstatě jen ženy, děti a starší muži) bylo internováno a přiděleno na práce v obci a jejím okolí. Na období do konečného odsunu německých obyvatel v r. 1946 se nevzpomíná lehce. Mezi novými českými obyvateli se našli i takoví, kteří se nechali unést pocitem „moci vítězů“ a chovali se k „poraženým“ ne vždy korektně a lidsky. 
Při odsunu Němců v r.1945-1946 zmizela ( pro nás nenávratně) pečlivě vedená německá obecní kronika a tak jsme pro válečné období odkázáni jen na výše uvedenou publikaci. 

Od 1945 
Prvořadým úkolem bylo vybudování požárních sborů v pohraničí, kde zanikly staré německé sbory. Navíc v prvních poválečných letech zde byl i problém žhářství (Wehrwolfové apod.).
21.10.1945 – založen Svaz československého hasičstva 
1950 – Zákon č. 62/1950 Sb. O ochraně před požáry a jinými živelnými pohromami Samaritní služba přešla pod Československý červený kříž 
1953 – přejmenování SČSH na Československý svaz požární ochrany 
1968 – změna názvu na Český svaz požární ochrany 

1945
Nový, tentokrát již český dobrovolný požární sbor ve Vranově n. Dyjí vznikl zanedlouho po osvobození obce.
O jeho založení se postarali především Jaroslav Bobek, bývalý správce cementárny a klempíř František Zika


Jeden ze zakladatelů Jaroslav Bobek

Starostové 
Czeloth Ernest FW 1887 – 1899
Pipperger Franz FW 1899 – 1914
Pater Rudolf FW 1914 – 1932
Hippmann Karl FW 1932 – 1943
Fritz Franz FW 1943 – 1945
Zika František ČSPO 1945 – 1949
Bobek Jaroslav ČSPO 1949 – 1951
Nedvěd Jaroslav ČSPO 1951 – 1953
Pala František ČSPO 1954
Kavka Jan ČSPO 1954 – 1957
Formánek František ČSPO 1957 – 1966
Blažek Jan ČSPO 1966 – 1969
Tinkl Jindřich ČSPO 1969 – 1975
Bobek Jaroslav ČSPO 1975 – 1977
Šára Antonín ČSPO 1977 – 1981
Krčál Vladimír ČSPO 1981 – 1986
Šafránek Jindřich ČSPO 1986 – 1995
Štancl Jaroslav st. SDH od r. 1995 

Spoluzakladateli dobrovolného požárního sboru byli Alois Hambálek, Josef Hambálek, František Hrnčíř, Alois Práth, Josef Frendl, Ladislav Mynařík, Jindřich Buchta, Josef Drápela a Vladimír Křepelka. Prvním starostou sboru byl zvolen Fr.Zika, velitelem Jaroslav Bobek.


A zde jsme zůstali až do r. 1952

Výstroj měli požárníci tu, která zůstala po německém spolku. Byly to plátěné obleky, 80 m B hadic, 40 m C hadic, jedna ruční stříkačka a jedna motorová stříkačka.Vybavení bylo uloženo ve skladišti v domě čp.19 v přízemí, nahoře byla spolková místnost.

1946 - 1949
Do sboru se přihlásilo dalších 15 členů, z toho 9 žen. Cvičitelkou ženské čety, která bohužel zanedlouho zanikla, byla Marie Tunková.
Byl také založen dorostenecký oddíl, který vedl Vladimír Křepelka. Dorostenecký oddíl měl 9 členů (žáci střední školy). 
Členové sboru ze od počátku zapojili také do společenského a kulturního života obce. Do r. 1949 byla odehrána 4 divadelní představení, pravidelně se konaly „hasičské“ plesy a posvícenské zábavy.
Větší zásahy sboru ČSPO : zabezpečování přístupové cesty do Zadních Hamrů, požár stodoly u Mynaříků v Junáckém údolí, požár hostince „U slunce“, stodola Vl. Křepelky, požár u Benešů, požár u p. Olšaníka, požár v prodejně obuvi, požáry v Podmyčích, Stálkách a Podhradí n.Dyjí.

1952
V přízemí domu č. 307 byla zbudována nová požární zbrojnice. V 1. a 2.poschodí pak byly zřízeny bytové jednotky. Upravené místnosti v přízemí byly používány jako skladiště a také pro spolkovou činnost ČSPO. 


A zde jsme zůstali až do roku 2003

Sboru byla postupně doplněna výstroj a výzbroj. Veliteli družstva ČSPO byli postupně Jaroslav Bobek a Josef Drápela.

1955
Požár domu č. 152 v Benátkách, který byl později zcela obnoven.

1956
Požárníci sehráli divadelní představení „Kudy kam“

1957 - 1970
Pro další období do r. 1970 chybí významnější zápisy. Sbor ale pracoval dál. Kromě požární prevence, žňových hlídek, pomoci při čištění studní a sběru šrotu, se členové sboru zapojovali také do kulturního života v obci. Pravidelně se konaly hasičské bály, Masopustní a Josefské zábavy apod.
Pochopitelně se nezapomínalo ani na takovou maličkost, jako byl výcvik, obnova výzbroje, úklid zbrojnice apod. Zcela v duchu doby pak nemohla chybět cvičení a v neposlední řadě i oslavy „významných výročí“ – 1. Máj, závazky apod.

1972 
Dochází k poklesu činnosti sboru. Za celý rok se uskutečnila pouze 1 schůze, vznikly menší třenice mezi členy 
sboru.

1973
Činnost sboru se podstatně zlepšila. Do okrsku Vranov nad Dyjí byly zařazeny obce Lančov, Podmyče, Starý
Petřín,Šafov a Stálky. 

1974-1975
Opět dochází k poklesu aktivní činnosti sboru. Katastrofální neakceschopnost byla způsobena tím, že pro techniku chybělo ojniční ložisko. Po kritice ze strany MNV došlo ke změně ve vedení. V listopadu byl novým předsedou zvolen J.Bobek, který také obdržel čestné uznání za dlouholetou činnost.

1976
Předseda J.Bobek ostře zkritizoval pasivitu členů sboru a odstoupil z funkce. Odvolán byl velitel družstva p. Koníček. Novým předsedou se stal A. Šára.

1977 - 1980
Chybí zápisy ze schůzí.

1981
Zápis jen ze 2 schůzí – listopad a prosinec.Členové PD se scházeli nepravidelně na cvičení, mluvilo se hodně o tom, že je potřeba větší pozornost věnovat mladým.

1982
Pouze 2 schůze - leden, únor – nic podstatného – pak chybí zápisy do roku 1985. Nicméně sbor existoval a pracoval dál.

1985
Menším omylem došlo k tomu, že byly připraveny oslavy 100.výročí založení sboru v obci. Inu stane se. My jsme dnes přesnější.

1986
V období 1985 – 1986 zasahoval vranovský SPO úspěšně u 5 požárů, nicméně i nadále pokračovala v běžné činnosti značná nepravidelnost.
Podařilo se uskutečnit zájezd do Lidic a Terezína..

1989
V září, těsně před politickými změnami v ČSSR, se podařilo uskutečnit zájezd do Haškovy Lipnice a Posázaví. 
A potom jsme čekali, jak se to bude vyvíjet dál …

SDH od 1990 
Od roku 1990 má sbor dobrovolných hasičů ve Vranově nad Dyjí průměrně 33 členů s průměrným věkem 35 let.
Z řad dobrovolných požárníků se zformovala časem zásahová jednotka SDH obce, která má v současné době 12 členů. Tato jednotka je organizační jednotkou obce. Jako první zasahuje při požárech a živelných pohromách, je zařazena do integrovaného záchranného systému jihomoravského kraje.

Velitel jednotky : Skůpa Josef
Členové: Beneš Martin, Maurer Jan, Miklík Libor, Mynařík Luboš, Pospíchal David, Štancl 
             Jaroslav st., Štancl Jaroslav ml., Tasch Pavel, Tomala Lukáš, Tušar Radek, Vlček Karel.

Členové SDH se scházejí pravidelně 1x měsíčně na členských schůzích.
Funkční je také družstvo požárního sportu, které je průběžně obměňováno v závislosti na věku členů. V požárním sportu se po celou dobu existence drží družstvo v rámci okrsku na předních místech.
SDH připravuje každoročně tradiční hasičský ples, provádí sběr šrotu a jeho členové se účastní společenského života obce.

1990
Oslava 100 let založení SDH v Langau. Proběhly zde soutěže za účasti 55 družstev z Německa, Maďarska a nechyběli jsme ani my.

1991
Naše „CASKA“ byla z prostor Komenského stezky přestěhována do stodoly na Bítovské ulici.

1992
Jeden z největších požárů – požár seníku v Podmyčích. Zajišťovali jsme také bezpečnost při natáčení pohádek „Nesmrtelná teta“ a „Císařovy nové šaty“ na Vranovském zámku 

1993
Postup požárního družstva do okresního kola soutěže v Břežanech – 3. místo,

1994
Z nedostatku zájmu ze strany žáků ZŠ byla ukončena činnost družstva mladých hasičů. Je to opravdu škoda, protože oddíl byl založen v r. 1983 a pracoval velmi dobře. 

1995
Starostou SDH byl zvolen Jaroslav Štancl st. (1956). Velitelem zásahové jednotky se stal J. Skůpa.

1998
Od uzavření hotelu Dyje není v obci prostor k pořádání tanečních zábav. Hasiči jako první po delším čase organizují ples v prostorách restaurace Klatovka. Přestože 19. prosince byla skutečná zima a část plesajících neodložila kabáty, veselo s plným sálem tanečníků bylo až do časných ranních hodin. 

1999
Ve spolupráci s NP Podyjí a Památkovým ústavem pomáhají hasiči technicky zajišťovat zpřístupnění Stříbrného dolu nedaleko Vranovské přehrady (odčerpání vody ze zaplavené štoly).

2000
V souvislosti s oslavami 900 let první písemné zmínky o Vranově nad Dyjí se konala soutěž v požárním sportu o pohár starosty obce. Po delší době byl uspořádán karneval pro děti na Klatovce, který organizoval SDH.

2001
Po přívalových deštích 8.5. zasahovali členové SDH při rozvodnění potoka v Junáckém údolí, Zadních Hamrech a při stržení hráze v Benátkách.
Technická pomoc při natáčení filmu „Andělská tvář“ na státním zámku.

2002
Plně jsme se účastnili zásahů a pomoci při velikých povodních r. 2002. Poděkování patří všem – členům sboru, ale i občanům Vranova. Dostali jsme „zabrat“ – ale zvládli jsme to !!! Jak to všechno bylo – to je vidět na fotografiích v příloze.
Pan Jaroslav Štancl nejst. předává funkci jednatele, kterou vykonával vzorně několik let, paní Martě Miklíkové. Zůstává však nadále nedílnou součástí SDH. 
U rodiny Štanclů se dědí nejen křestní jméno Jaroslav z generace na generaci, ale i hasičské poslání. Proto si je i v této publikaci musíme rozlišit na Jaroslava Štancla nejstaršího, staršího a mladšího.

2003
Hasičská zbrojnice byla přestěhována z prostor na ulici 8.května do prostor pronajatých od firmy EON na Zámecké ulici. Přestěhováno bylo i vozidlo GAS. Poprvé za existenci SDH je veškerá technika pohromadě.

2004
Zakoupení vozidla TATRA 148 CAS 32 od firmy Transgas Hostim.

2005
Prodej vozidla LIAZ RTHP CAS obci Bítov.

2006
Zásah a odstraňování následků povodní na přelomu března a dubna a na počátku července.
… a jedeme dál …
Zásahová jednotka každoročně zasahuje u několika požárů v celém okrsku, který je dosti rozsáhlý. Práce je ztížena hlavně tím, že se jedná v řadě případů o požáry v chatové oblasti, kam je obtížný přístup. Často je proto používána i technika Povodí Moravy, zejména při hašení požáru „z vody“, protože k objektům není často jiný přístup.
Seznam členů SDH Vranov nad Dyjí k 1.1.2007
Balaš Petr                         Pospíchal David 
Balcárek Michal                    Sára Karel st. 
Beneš Martin                         Skůpa Josef 
Frolík Václav                           Střecha Jiří 
Horník Eduard                      Štancl Dušan 
Horník Pavel            Štancl Jaroslav nejst. 
Jurčík Pavel                 Štancl Jaroslav st. 
Krška Dalibor               Štancl Jaroslav ml. 
Kubiš Miroslav                     Štěpán Pavel 
Maurer Jan                      Študent Martin 
Miklík Libor                            Tasch Pavel 
Miklíková Marta                  Tomala Lukáš 
Miřijovský Martin                 Tušar Radek 
Mynařík Luboš                       Vlček Karel 
Plachý Petr                       Vybíral Václav 
Žáček František 


 

úřední e-deska

nové fotografie

Vranovská pouť

Dětský den

Vranovské posvícení

Okrsková soutěž
v požárním sportu 2012

Výstava HOBBY - České Budějovice

Zahájení rekreační sezóny 2012

Den Matek

Slet čarodějnic

Odpoledne na Šumné

Vranov čte dětem

Velikonoční dílny ZŠ Vranov nad Dyjí

Pálení Morany

Lázně Sarvár

Masopust

Kluziště v areálu SK Vranov nad Dyjí